آلبوم زنده از کنسرت آکروپلیس اثری از یانی (به مناسب بیست و پنجمین سالگرد)

آلبوم زنده از کنسرت آکروپلیس اثری از یانی (به مناسب بیست و پنجمین سالگرد)

یانی

آلبوم زنده از کنسرت آکروپلیس اثری از یانی (به مناسب بیست و پنجمین سالگرد)

یانی

1
Santorini (Remastered)
2
Keys to Imagination (Remastered)
3
Felitsa (Bonus Track) (Remastered)
4
The Rain Must Fall (Remastered)
5
Until the Last Moment (Remastered)
6
Acroyali (Remastered)
7
Standing in Motion (Remastered)
8
One Man's Dream (Remastered)
9
Within Attraction (Remastered)
10
Nostalgia (Remastered)
11
The End of August (Bonus Track) (Remastered)
12
Swept Away (Remastered)
13
Reflections of Passion (Remastered)
14
Aria (Bonus Track) (Remastered)
نمایش بیشتر